قبول پرداخت با کلیه ارزهای دیجیتال

قبول پرداخت با کلیه ارزهای دیجیتال


تاریخ انتشار : 1400/11/12

از این پس میتوانید مبالغ کلیه خریدهای خود از شرکت را اعم از خرید جوهر و کاغذ و ملزومات مصرفی چاپ و یا خرید دستگاههای چاپ را با تمامی ارزهای دیجیتال به قیمت روز پرداخت نمائید .
ادامه مطلب
دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده