فرم ثبت سفارش جوهر چاپ

اطلاعات و مشخصات خریدار

جوهر Sublimation مورد سفارش و مقدار مورد نیاز

لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر

جوهر Solvent Base مورد سفارش و مقدار مورد نیاز

بسته
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر

جوهر UV مورد سفارش و مقدار مورد نیاز

لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر

نحوه ارسال

ارسال از طریق :

نحوه پرداخت

مبلغ
تومان / تاریخ و ساعت :

توضیح در مورد سفارش

دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده