فرم ثبت سفارش ملزومات چاپ DTF

اطلاعات و مشخصات خریدار

جنس مورد سفارش و مقدار مورد نیاز

جوهر چاپ DTF
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر

فیلم ترانسفر چاپ DTF

رول
ورق
ورق

پودر چسب شکری سفید

کیلوگرم
کیلوگرم

نحوه ارسال

ارسال از طریق :

نحوه پرداخت

مبلغ
تومان / تاریخ و ساعت :

توضیح در مورد سفارش

دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده